Begroting 2023

Verbinding.jpg
Dirk 1 DSC_6768_lr (1).jpg Freek Rebel.jpg
Door Dirk Vreugdenhil, Freek Rebel op 9 november 2022 om 16:04

Begroting 2023

Bijdrage Dirk Vreugdenhil en Freek Rebel

Vorige week was het in veel christelijke kerken ‘dankdag voor gewas en arbeid’. Een moment van verstilling waarin onze dankbaarheid voor alles dat we hebben gekregen in ons leven naar boven komt. Zo’n oproep tot dankbaarheid kan best heel erg ingewikkeld zijn als je voor grote uitdagingen staat. Hoge gasprijzen, woningnood, geen perspectief meer voor je bedrijf en een oorlog zo vlak bij. De vlag hangt op de kop, oplossingen lijken allemaal erg lang te duren en dan dringt de vraag zich op hoe je dan in vredesnaam dankbaar kan zijn. 

Veel mensen in mijn omgeving maken zich ook zorgen over de polarisering in ons land. Dat in tijden van toenemende zorgen en oplopende crisis de polarisatie toeneemt, is op zichzelf genomen niet zo vreemd. Het kan zelfs nodig zijn om misstanden aan de kaak te stellen, om verborgen leed te ontdekken en om bewustzijn te vergroten. Op een stevige manier je punt maken in een politiek debat, liefst onderbouwd met goede argumenten, is dan ook helemaal niet erg. Sterker nog: het kan juist helpen. Waar ik mij wél zorgen over maak is het moment dat argumenten verdwijnen en meningen niet verder komen dan een oordeel. Wij zijn niet alleen verkozen om onze mening te geven, maar ook om te worstelen met dilemma’s en elkaar de ruimte geven om te zoeken naar oplossingen die werken voor heel Gelderland. 

Zoeken naar verbinding

En juist om deze reden zijn wij als partij ook altijd op zoek naar verbinding. Niet omdat we het scherpe debat schuwen – daar doen we op onze tijd ook wel aan mee – maar omdat we ons realiseren dat we er uiteindelijk wel samen uit moeten komen en daar ook een verantwoordelijkheid voor dragen. In onze beleving is het uitstellen van een oordeel en het toepassen van mildheid geen kenmerk van een loser-religie, maar een van de krachtigste manieren om te zoeken naar het beste voor Gelderland. 

Vandaag willen we dan ook een lans breken voor initiatieven die de verbinding in onze provincie voorop stellen. Wij denken dan bijvoorbeeld aan het agrarische natuur en landschapsbeheer, waar de verbinding tussen boer en natuur tot een grote maatschappelijke waarde leidt (mijn collega Rebel zal hier zodadelijk nader op ingaan). Maar ook de verbinding tussen stad en platteland: korte ketens, openbaar vervoer en het op peil houden van basisvoorzieningen, zoals betaalbare huizen: ze komen pas echt van de grond als we de kracht bij zowel stad als platteland met elkaar kunnen verbinden. 

In deze begroting komen alle plannen voor het komende jaar bij elkaar. Ik wil het college en de ambtelijke ondersteuning danken voor het opstellen van de laatste begroting van deze bestuursperiode. Daarnaast zijn we blij met de goede initiatieven die we ook van collega’s hebben ontvangen. Een gedeelte van deze initiatieven hebben we mede-ingediend. 

Financiële risico's inflatie

De hoge inflatie brengt ook financiële risico’s met zich mee voor de provincie. Bij de structurele middelen zien we dit terug doormiddel van een indexatie. Het is niet gebruikelijk dat dit ook bij incidentele middelen gebeurt, maar we weten dat hier wel degelijk risico’s liggen. Via een motie willen wij het college vragen om de risico’s van de hoge inflatie op projecten die met incidenteel geld zijn gefinancierd in kaart te brengen vóór het einde van deze bestuursperiode, zodat onze opvolgers een duidelijk beeld hebben van de financiële situatie en tekorten – zoals we bij de Rijnbrug Rhenen hebben gezien – kunnen worden voorkomen. Daarom dien ik mede namens VVD, PvdA, SGP en GroenLinks een motie in. 

Voor het tweede gedeelte van de bijdrage van de ChristenUnie verzoek ik u om het woord te geven aan mijn collega Freek Rebel.

- Dirk Vreugdenhil

Ik wil het hebben over verbinding. Want als we spreken over de opgaven waar we voor staan dan zien we dat de oplossing in de verbinding gevonden wordt. Terwijl we vaak spreken over de uitersten.  

Boeren nodig voor natuurherstel

We zien dat ook bij de opgave rondom natuur en boeren. Heel vaak lijkt het er op dat het of om de boeren gaat of om de natuur. Wat de ChristenUnie betreft hebben we beiden nodig. Want we kunnen niet zonder boeren en met de boeren samen kunnen we natuur herstellen. Dat is iets wat de komende periode om aandacht vraagt maar ook iets waar we onze aandacht al op richten. Een van de instrumenten die we daarvoor inzetten is het ANLb. En er is veel animo voor het agrarisch natuurbeheer. Recent sprak ik een boer die zo betrokken is bij zijn gebied dat hij er alles voor over heeft. Hij staat eerder op en gaat laat op de dag het veld in om te kijken hoe het staat met de nesten in de polder. In een tijd waarin en natuur en boeren het moeilijk hebben is het ANLb een belangrijk instrument. is het zo van belang niet alleen wij hem maar deze hele groep boeren ondersteunen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de regelingen continuïteit bieden.  

We staan aan de vooravond van een nieuwe ANLb periode. En we zijn blij met de inzet en betrokkenheid van GS op dit onderwerp maar continuïteit en het kunnen waarmaken van de ingetekende contracten is niet zeker. (Dat zijn we als overheid verplicht, zeker in deze tijd waarin we veel van de boeren vragen. Maar ook alles in het werk moeten stellen om de biodiversiteit te vergroten.) Met het risico dat boeren afhaken in de beweging die wij beleidsmatig zo voorstaan willen wij aan GS vragen middels een motie met een regeling te komen waarmee de ambities van de Gelderse partners in het agrarisch natuur en landschapsbeheer voor 2023 blijven geborgd, Provinciale Staten op de hoogte te houden van acties die worden ondernomen om te zorgen dat conceptcontracten ondertekend kunnen worden.

Problemen bussen IJssel-Vecht

Het tweede punt wat ik wil noemen gaat ook over verbinding. Om sociale verbinding te houden is ook fysiek verbinding nodig. Daarom wil ik vandaag wil ik stilstaan bij de bussen.  

Sinds de start van de concessie IJssel-Vecht is er gedoe met de bussen. Wij maken ons ernstig zorgen dat de bussen bij overname door de nieuwe concessiehouder over een aantal jaren toch van alles blijken te mankeren. En dat andere partijen dan de huidige eigenaar de rekening gepresenteerd krijgt. En dat risico is reëel. Daarom hebben we twee vragen aan het college op dit moment: 

  • Heeft GS de verwachting dat de technische mankementen ook op de langere termijn opgelost kunnen worden?

  • Hoe voorkomt het college dat EBS of Gelderland alsnog over langere tijd de rekening gepresenteerd krijgt van slecht presterende bussen?

Wij zijn benieuwd hoe GS hier tegenaan kijkt. 
Voorzitter, collega Dirk Vreugdenhil begon zijn bijdrage met dankdag. En het is niet eenvoudig om dankbaar te zijn. Zeker ook hier is er altijd wel iets wat beter kan of beter moet. Maar dankbaarheid is niet het resultaat van het aantal behaalde successen. Het gaat er vooral om hoe we met elkaar in het leven staan. In verbinding met de ander. Vanuit die houding stellen wij onze vragen maar wensen wij ook de Staten, het College en onze provincie heel veel zegen en dankbaarheid toe.

- Freek Rebel

Deel dit bericht

Labels: , ,