Onze hoofdlijnen

Hieronder vindt u de hoofdlijnen van ons verkiezingsprogramma Waardevol Gelderland. 

Voor meer informatie kunt u het volledige programma downloaden door te klikken op de afbeelding van ons verkiezingsprogramma hiernaast.

Mens en Samenleving

Leefbaarheid
De ChristenUnie zet zich in voor sterke en leefbare regio’s. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat bestaande sociale verbanden zoveel mogelijk in stand blijven. 
De ChristenUnie zet zich al jaren in om de problemen die het dumpen van drugsafval met zich meebrengente bestrijden en zal dit ook in de komende jaren blijven doen.

Cultuur en erfgoed
Kunst en cultuur zijn waardevol en kunnen een mooie bijdrage leveren aan de waarde van het leven. Voor de provincie ligt er een rol bij bijzondere vormen van kunst en cultuur op bovenlokale schaal. In het bijzonder is er bij de provincie aandacht voor de Gelderse historie van oorlog, bevrijding en vrijheid.

Sport
Sport is een mooie manier om talenten te ontwikkelen en de volksgezondheid te bevorderen. De provincie kan een stimulerende en ondersteunende rol op het terrein van de breedtesport en gehandicaptensport hebben. Voor het ondersteunen van de profsport ziet de ChristenUnie geen bijdrage weggelegd voor de provinciale overheid. 

Zie voor onze concrete punten

Energie en klimaat

Het provinciale energie- en klimaatbeleid van de ChristenUnie staat in het teken van de Bijbelse opdracht om te bouwen en te bewaren. Wij zijn geen verbruikers van de aarde, maar beheren deze met respect, zodat we haar op een goede manier door kunnen geven aan volgende generaties; met andere woorden: goed rentmeesterschap. 

De provincie kan op de volgende aspecten bijdragen aan een zorgvuldige omgang met de aarde:

  1. Verminderen CO2uitstoot
  2. Opwekking duurzame energie
  3. Betere luchtkwaliteit (o.a. terugdringen van fijnstof)
  4. Aanpassen aan veranderend klimaat

We maken meer en meer gebruik maken van groene, duurzame stroomvoorzieningen zoals wind- en zonne-energie. De provincie draagt er bij de uitwerking van het beleid zorg voor dat alle inwoners uit alle lagen van de bevolking kunnen profiteren van deze transitie. Het Gelderse Klimaatinitiatief, dat mede door de ChristenUnie is geïnitieerd, stelt dat de provincie Gelderland in 2050 100% klimaat- en energieneutraal moet zijn. Het tussendoel is 55% emissiereductie in 2030. De eigen organisatie van de provincie Gelderland is in 2030 klimaatneutraal.

Zie voor onze concrete punten

Ruimte en water

Ruimte
De provincie heeft een grote verantwoordelijkheid bij de planning en inrichting van de fysieke ruimte, onze leefomgeving. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om onze ruimte zo in te richten dat we voor toekomstige generaties een goede leefomgeving achter laten. Wij noemen dit Ruimtelijk Rentmeesterschap.
In het ruimtelijk beleid van de provincie vinden wij drie zaken van groot belang: duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit. Dit betekent dat de ChristenUnie liever ziet dat gebouwen worden hergebruikt of een andere functie krijgen, dan dat er meer bij wordt gebouwd. Ook kiezen we voor zoveel mogelijk binnenstedelijk bouwen en zo min mogelijk in het groen. We zoeken bij bouwprojecten steeds naar een koppeling met energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Water
Water is van levensbelang voor mensen, dieren en planten. Een teveel of een tekort aan water vormt al gauw een bedreiging. De ChristenUnie wil dat Nederland een veilig land is en ondersteunt daarom voluit het werk in het deltaprogramma waarin de overheden samenwerken aan het vergroten van de veiligheid. Klimaatdeskundigen verwachten dat de zomers droger zullen worden. We moeten dus niet alleen zorgen voor goede dijken, maar ook naar maatregelen waarmee we droogte kunnen opvangen.

Zie voor onze concrete punten

Natuur en landbouw

Landbouw
De ChristenUnie zet zich in om de landbouwsector te transformeren naar toekomstbestendige landbouw. Met andere woorden: kringlooplandbouw die bijdraagt aan een duurzame voedselvoorziening, die zorgdraagt voor het in stand houden en/of verbeteren van de biodiversiteit en het klimaat en tegelijkertijd economisch rendabel is. 

Voedselverspilling voorkomen
Wij vinden het belangrijk dat voedselverspilling zo veel als mogelijk wordt tegengegaan. Overheid, producenten van voedsel en consumenten moeten samen optrekken in de strijd tegen voedselverspilling. Waar nodig moeten belemmeringen worden weggenomen en initiatieven worden beloond. 

Robuuste natuur
De ChristenUnie wil dat ook volgende generaties kunnen genieten van het prachtige Gelderse landschap. We vinden het belangrijk dat er zorgvuldige regels zijn die de natuur beschermen. Het belang van de natuur moeten we afwegen tegen andere belangen om zo samenhang te creëren met de verduurzaming van de economie en het tegengaan van klimaatverandering.

Stad en landrelatie
De ChristenUnie wil zich inzetten voor een goede samenwerking tussen de landbouwsector en de ondernemers en inwoners van het stedelijk gebied. De ChristenUnie is van mening dat de landbouwsector de relatie stad-land flink kan versterken. Het stedelijk gebied in de omgeving is steeds belangrijker als afzetgebied.

Faunabeheer
De ChristenUnie vindt dat het onvermijdelijk is om jacht toe te staan als onderdeel van goed faunabeheer. Het is een illusie dat we de natuur in Nederland helemaal de vrije hand kunnen geven. Beheer van flora en fauna is nodig om te voorkomen een populatie de draagkracht van een gebied te boven gaat.

Zie voor onze concrete punten

Economie en mobiliteit

Economie
Een gezonde economie heeft oog voor de kansen om te ondernemen op een manier die respectvol is ten opzichte van de werknemers en de schepping. Het draait niet om groei, maar om goed leven. De ChristenUnie zet zich in het bijzonder in voor het midden- en kleinbedrijf, de ruggengraat van onze economie, voor innovatieve industrie, voor startende ondernemers en doorgroeiers en voor sociaal ondernemers.

Mobiliteit
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar; elke dag reizen mensen van en naar werk, school, voorzieningen en familie. Tegelijkertijd is belangrijk dat mobiliteit niet ten koste gaat van de kwaliteit van de leefomgeving en de leefbaarheid.  Het verkeer moet slimmer, schoner en zuiniger. Wij willen ruimte bieden aan de snelle fietsers en  wij vinden dat het openbaar vervoer voor zoveel mogelijk reizigers een toegankelijke vervoersvoorziening en een alternatief voor eigen vervoer moet zijn.

Zie voor onze concrete punten

Bestuur en middelen

Bestuur 
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken kan oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen, waar nodig regels op te stellen en vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt. De ChristenUnie pleit voor een bestuurshouding die luisterend, samenwerkend, verbindend en integer is.

De provincie wettelijke taken die zich vooral richten op ruimte, economie en het omgevingsbeleid. Ook cultuur hoort voor een deel tot de taken van de provincie, waar dit de lokale belangen overstijgt. Naast de wettelijke taken kan de provincie zelf bepalen welke taken zij wil aanpakken.

Financiën
Het provinciebestuur stemt haar beleid af op de beschikbare middelen. Waar mogelijk zal zij samen met haar partners afspraken maken over de financiering van het voorgestane beleid.

Zie verder voor onze concrete punten