Onze hoofdlijnen

Hieronder vindt u de hoofdlijnen van ons verkiezingsprogramma Ruimte voor Elkaar (2023-2027). Voor meer informatie en een overzicht van de keuzes van de ChristenUnie kunt u het volledige programma downloaden door te klikken op de afbeelding van ons verkiezingsprogramma hiernaast.

 Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om samen te leven, te geloven en te spreken.

Energie en klimaat

Het provinciale energie- en klimaatbeleid van de ChristenUnie staat in het teken van de Bijbelse opdracht om goed voor de aarde te zorgen. Wij mensen bezitten de wereld niet, maar maken er onderdeel van uit. Met andere woorden: goed rentmeesterschap. Een van onze kernwaarden.

Bij het lokaal opwekken van energie vindt de ChristenUnie dat de provincie maximaal moet inzetten op het realiseren van zo veel mogelijk draagvlak. De ChristenUnie juicht participatie en zelforganisatie toe en wil lokale energiecoöperaties faciliteren.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Water

Water is het nieuwe goud. De ChristenUnie wil dat water nergens in Nederland tot gevaarlijke situaties kan leiden. Waterhoeveelheid en waterkwaliteit zijn daarom belangrijke onderwerpen. Maar ook de samenwerking tussen de provincie en de waterschappen is van groot belang.

De ChristenUnie wil dat het grondwatergebruik door de industrie sterk wordt verminderd.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Ruimte

We willen steeds meer, maar onze ruimte op deze aardbol is beperkt. We hebben geleerd dat een aantal keuzes van vroeger nu tot grote problemen heeft geleid voor mens en milieu. Daarom moeten we opnieuw keuzes maken. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om onze ruimte zo in te richten dat we een goede leefomgeving achterlaten voor toekomstige generaties.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Wonen

Iedereen heeft behoefte aan een thuis. Laten we daarom voldoende (betaalbare en passende) woningen bouwen waarbij oog is voor kwetsbare groepen. Duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit vinden wij belangrijk. De ChristenUnie wil zorgvuldig met de schaarse ruimte omgaan.

Bovendien wil de ChristenUnie zorgvuldig met de schaarse ruimte omgaan. Dit betekent dat we liever gebouwen hergebruiken of een andere functie geven dan dat we gaan bijbouwen. Ook kiezen we ervoor om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en zo min mogelijk in het groen.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Natuur en landschap

De ChristenUnie wil dat ook volgende generaties kunnen genieten van de natuur. Daarom vinden wij bescherming van de natuur en het streven naar een natuur inclusieve samenleving belangrijk. We willen de natuur weer terugbrengen op het platteland en in de stad. We zijn immers van de natuur afhankelijk voor schoon drinkwater, een gezonde leefomgeving, een koele stad en de opvang van (een teveel aan) water. Laten we vertrouwen op de deskundigheid van natuurbeheer(ders).

Klik hier voor onze concrete standpunten

Landbouw

De ChristenUnie ziet een grote rol voor de landbouw in de bescherming en het beheer van landschap, biodiversiteit en water. We zien dit als een gezamenlijke opgave voor boeren, burgers en overheid. De ChristenUnie wil daarom inzetten op het mogelijk maken van duurzame vormen van landbouw. Korte ketens en streekproducten? We stimuleren het.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Bereikbaarheid

Heeft iedereen toegang tot schone, betaalbare en toegankelijke mobiliteit? Reizen wordt duurder en de contrasten tussen de stedelijke omgeving en de periferie nemen toe. De ChristenUnie vindt dat er drie belangrijke dingen moeten veranderen. Denk hierbij aan de verhouding markt/overheid, het koppelen van doelstellingen en gebruik aan financiën en vraagt volgt aanbod.  We zetten ons in voor slimmer, schoner en zuiniger verkeer.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Stikstof

Laten we allemaal de verantwoordelijkheid nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. De schuld van de ontstane crisis ligt niet bij één sector, maar is een maatschappelijk probleem; het gaat ons allemaal aan. Door iedereen proportioneel bij te laten dragen, zorgen we voor een eerlijke verdeling. Een rechtvaardige keuze volgens ons. Laten we de kennis van boeren, bouwers en industrie inzetten om slimme oplossingen te ondersteunen.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Economie

De ChristenUnie wil een economie die er is voor mensen, in plaats van mensen die werken voor de economie. Samenwerking en duurzame ontwikkeling tussen organisaties met een lokaal en regionaal gezicht juichen wij toe. Omdat de economie niet ophoudt bij de grens is interregionale samenwerking in grensgebieden wezenlijk voor duurzame economische ontwikkeling.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Cultuur, erfgoed en landschap

Kunst en cultuur horen bij ons mens-zijn en zijn waardevol voor een open en bloeiende samenleving. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen.

Als het gaat om culturele ontmoetingsplekken is de provinciale rol het ondersteunen van initiatieven om de leefbaarheid in dorpen en kernen te ondersteunen. Laten we die rol pakken. De provincie kan een rol vervullen als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en (kerkelijk) erfgoed.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Leefbaarheid, welzijn en gezondheid

Samen! De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin we mét elkaar leven en zo elkaar recht doen en zorg voor elkaar kunnen dragen. Daarbij wil de ChristenUnie inzetten op het bevorderen van gemeenschapskracht, ontmoeting en gezondheid. Denk aan: fysieke gezondheid, mentaal welbevinden en zingeving. We willen dat iedereen tot bloei kan komen, kan meedoen en zich kan ontwikkelen.

Klik hier voor onze concrete standpunten

Bestuur en financiƫn

We staan voor een betrouwbaar en dienstbaar bestuur. Dit doen we niet alleen. De basisgedachte van de provincie is wel dat een taak het beste zo dicht mogelijk bij de burger kan worden uitgevoerd. De beslissing wordt bij voorkeur genomen op de plaats waar die ook effect heeft. De ChristenUnie pleit voor een bestuurshouding die luisterend, samenwerkend, verbindend en integer is.

Klik hier voor onze concrete standpunten