Energie in Gelderland

Windmolens.jpg
Janneke Slingerland.jpg
Door Janneke Slingerland op 29 september 2022 om 19:12

Energie in Gelderland

Duurzame energie, daar hebben we het al jaren over. In Gelderland zijn we volop bezig om steeds meer duurzame energie op te wekken. Nu de energieprijzen onder zeer grote druk staan vanwege de onzekere levering van gas en olie is het nog helderder dat we volop door moeten gaan met onze energietransitie. Ook is het belangrijk om te zien waar de veranderende energiemarkt ons werk in de provincie Gelderland raakt, en of er daardoor aanpassingen moeten worden gedaan.

Hoe gaat de energietransitie in Gelderland? Deze maand stonden er diverse onderwerpen op de agenda: 

Pilots aardgasvrije wijken 

In Gelderland loopt een aantal trajecten om bestaande wijken zo in te richten, dat de woningen geen (of heel veel minder) aardgas nodig hebben. Een mooi voorbeeld zagen we in Didam. De woningcorporatie heeft de woningen in de wijk deels verduurzaamd en deels gesloopt en herbouwd – en aangesloten op een warmtenet. Koopwoningen in dezelfde wijk kunnen daarop aansluiten.  

Hoe werkt dat in de praktijk? In een apart gebouwtje staan warmtepompen die via een warmtewisselsysteem warmte uit de lucht halen. Bij piekbelasting, zoals tijdens extreme koude, is er nog de mogelijkheid om middels gas extra warmte toe te voegen.  

Samen met andere fracties bezochten we de wijk en hebben we gesproken met bewoners. Goed om te horen dat het project voortvarend verloopt: de eerste woningen zijn naar tevredenheid aangesloten. In de komende tijd sluiten meer huizen aan en wordt de capaciteit uitgebreid. Ook is het mogelijk dat later energie uit andere warmtebronnen, bijvoorbeeld vanuit industrie of windenergie, toegevoegd worden. 

Aardgasvrije wijk warmtepomp

Opzet Gelders Warmte Infrabedrijf GWIB 

Het voorgaande past mooi bij een tweede onderwerp waarover we spraken in de Staten: de opzet van het Gelders Warmte Infrabedrijf GWIB. Zoals in Didam een lokaal warmte-infrabedrijf is opgericht om de wijk aardgasvrij te maken, zijn er ook in andere gemeenten initiatieven: onder meer in Ede, Apeldoorn, Arnhem, Ede, Wageningen en Zutphen. De ontwikkeling van een warmtenet is een ingewikkeld en tijdrovend proces. Gelderland richt ter ondersteuning het Gelders Warmte Infrabedrijf GWIB op. Doel is niet om zelf ook een warmtenet aan te leggen. Gemeenten hebben behoefte aan een deskundige publieke partner die hen helpt bij de ontwikkeling van warmtenetten. Een partner die vanuit het gezamenlijke belang opereert, de publieke waarden onderkent, die de expertise en de middelen heeft en die over gemeentegrenzen heen kijkt. Dat doet het GWIB. Als ChristenUnie steunen wij dit van harte.  

Windturbines en de omgeving 

Op veel plekken in de provincie wordt gewerkt aan windparken. Daar is veel over te doen. Duidelijk is dat de inpassing van de grote turbines in ons dichtbevolkte land zorgvuldig moet gebeuren. De energie hebben we nodig – we hebben niet de keus om windenergie buiten beschouwing te laten. Hier komen veel zaken bij elkaar. Een windmolen in de achtertuin – dat stuit op veel bezwaren van omwonenden. Alliander, de netwerkbeheerder, heeft er belang bij dat de verhouding van opgewekte energie vanuit zon en wind in balans is en dat zonnevelden of windparken niet te zeer versnipperd aangesloten worden. Steeds vaker is het niet mogelijk om een nieuwe aansluiting te maken omdat er geen ruimte op de netwerkinfrastructuur. We hebben allemaal belang bij een zorgvuldige uitbreiding van het netwerk. Dat beperkt de kosten voor iedereen. Dit wordt helder uitgelegd in dit filmpje:

  

Als ChristenUnie betrekken we graag de omwonenden bij deze ontwikkelingen. Delen in de lusten en de lasten: delen in de opbrengsten van de windenergie helpt om eventuele nadelen draaglijker te maken. 

Burgerpanel Gelders Klimaatplan 

Eerder schreven we al dat er een Burgerpanel over energie en klimaat is opgezet. Afgelopen weekend kwam het panel voor het eerst bij elkaar en in de komende tijd zullen ze zich vaker over de Gelderse klimaatvraagstukken buigen. Mooi om te zien dat er vanuit de deelnemers ideeën kwamen over verduurzaming en klimaat, zoals ideeën om bedrijven meer te stimuleren om energie te besparen. 

Energie en ons verkiezingsprogramma 

In de komende maanden zijn we hard aan het werk om ons verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen te schrijven. Heb jij goede ideeën over de onderwerpen energie en klimaat? Kom dan naar ons verkiezingsatelier op 31 oktober of neem op een andere manier contact met ons op. We zien uit naar je reactie. 

Deel dit bericht

Labels: , ,