Doortastend provinciaal ingrijpen gewenst voor aanpak leegstand

kantoorruimte te huurdonderdag 30 maart 2017 21:40

De Provincie Gelderland heeft een belangrijke stap gezet in de aanpak van leegstand in Gelderland. Dat is de uitkomst van het debatverzoek van de ChristenUnie over de grote opgave die er in onze provincie ligt om leegstand van kantoren, winkels, bedrijventerreinen en agrarisch vastgoed aan te pakken. ´De provincie moet verantwoordelijkheid pakken om deze problemen aan te pakken, zonder de bijzondere kenmerken van het lokale uit het oog te verliezen. Wij zien dit als ruimtelijk rentmeesterschap: zuinig omgaan met de beschikbare ruimte die we hebben´, aldus Dirk Vreugdenhil.

De ChristenUnie vond in Provinciale Staten brede steun om de uitdagingen op het gebied van verantwoord ruimtegebruik aan te gaan. ‘Na jaren van forse groei hebben we nu te maken met afnemende groei en in sommige delen van Gelderland is er zelfs sprake van krimp. Overal zien we leegstand, zowel in de kantorensector als ook bij winkels.’ Dit leidt tot maatschappelijke onvrede, winkelen wordt minder aantrekkelijk en sociale huurwoningen zijn er te weinig, terwijl er vele kantoren en winkels leegstaan.

De oorzaak van deze scheve situatie is niet alleen de economische crisis, ook de veranderingen in de maatschappij dragen daartoe bij. Zowel het internet als veranderingen in de gezinssamenstelling en langer thuiswonende ouderen zijn daarvan factoren.
De huidige situatie van toename van de leegstand in diverse sectoren terwijl er toch nog plannen bestaan om nieuwe gebouwen te realiseren, vraagt om een stevige regie van de provincie.
Het college van Gedeputeerde Staten is het met de ChristenUnie eens dat bekeken moet worden welke mogelijkheden de provincie heeft om deze verantwoordelijkheid als provinciale overheid op te pakken. Later dit jaar komt het college met voorstellen om dit te borgen in de provinciale omgevingsvisie.

De ChristenUnie vindt echter dat er ook gekeken moet worden wat de provincie nog meer zou kunnen inzetten op gebied van ruimtelijke ordening. De tijd dringt om programma’s te wijzigen, financieel mee te kijken en zo mogelijk een provinciaal inpassingsplan in te zetten. De provincie moet zorgvuldig ruimtegebruik als een belangrijk werkveld gaan zien, zorgen voor een goede overlegstructuur, al bestaande convenanten inzetten zoals die over leegstand kantoren en retail, zorgen voor regionale invulling en stevige ruimtelijke instrumenten beschikbaar maken om beleid kracht bij te zetten.

‘Ruimtelijke ordening is een belangrijke taak van de provincie. Ik wil dat we de uitdagingen  aangaan met een dienende en doortastende provinciale overheid’, aldus ChristenUnie Statenlid Dirk Vreugdenhil.

« Terug