Wonen, Ruimte & Water

Wonen, Ruimte & Water

Vragen in: 'Wonen, Ruimte & Water'

Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting kiest de ChristenUnie voor:

 1. Toepassing van de Gelderse Ladder voor Duurzaam Ruimtegebruik zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Gelderland.
 2. Beperking en terugdringen van overcapaciteit (bijvoorbeeld: bedrijfs- en kantoorruimte) in regionale- en gemeentelijke ruimtelijke plannen.
 3. Hergebruik, functieverandering en/of herstructurering van verouderde bedrijventerreinen; hieronder valt ook medewerking aan herbestemming van structureel leegstaande kantoorpanden tot woonruimte of gebruik van lege panden voor maatschappelijke doeleinden.
 4. Stimuleren van regionale afstemming bij de kantoren- en bedrijventerreinenmarkt.
 5. Concentratie van winkelaanbod in de centra van steden en dorpen en het scheppen van condities om structurele overcapaciteit van winkelvloeroppervlakte aan te pakken; dit impliceert ook een grote terughoudendheid naar nieuwe, perifere winkellocaties
 6. Voortzetting van de huidige projecten voor integrale gebiedsontwikkeling in het programma Gelderse Gebiedsontwikkeling; evaluatie van de aanpak om te bepalen of, na voltooiing van de huidige projecten, nieuwe projecten op deze manier worden opgepakt.
 7. Continueren van de subsidies voor woningisolatie; de grootste winst in energiebesparing is immers te behalen bij het energiearm maken van bestaande woningen en gebouwen.
 8. Het opstellen en uitvoeren van een Impulsplan ruimtelijke transitie (vergelijkbaar met het Impulsplan Wonen in de statenperiode tot 2015) met een bijbehorend fonds, gevoed vanuit de NUON-gelden; via dit impulsplan kan de provincie ondersteunen en bijdragen, zo nodig ook financieel,  aan deze herstructureringsopgaven.
 9. Een uitbreiding van het programma Stad & Regio tot een programma Stad, Regio & Platteland,  waarmee op programmatische manier (vergelijkbaar met Stad & Regio in de statenperiode tot 2015) de structuur van steden en regio’s én de leefbaarheid op het platteland wordt ondersteund; de provinciale gelden worden toegewezen op basis van cofinanciering; de verdeling tussen de gebieden wordt mede gebaseerd op de kwaliteit van de plannen.
 10. Voortzetting van de bestaande stimuleringsregeling voor leefbaarheidinitiatieven op het platteland en in kleine kernen.

Waterbeleid

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Waterbeleid kiest de ChristenUnie voor:

 1. Concrete en gebiedsgerichte oplossingen om in lage gebieden veilig te kunnen wonen en werken, zoals bijvoorbeeld bouwen op terpen, wegen op dijken en de compartimentering van gebieden om zo doende een klimaatbestendige inrichting van Gelderland te realiseren (“meerlaagse veiligheid”).
 2. Regie van de provincie op ruimtelijk gebied, maar zonder de taak van het waterbeheer over te nemen van de waterschappen; concrete oplossingen om te komen tot waterberging in gebieden waar dat nodig is.
 3. Verder meewerken aan het Deltaprogramma, in goede samenspraak met andere overheden.
 4. Aanpassen van dijken en keringen aan de wettelijke normen waarbij wordt geanticipeerd op de gevolgen van klimaatverandering.
 5. De verdere implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water;  de ambitie is dat het water uiterlijk in 2027 aan de kwaliteitseisen van de Kader Richtlijn Water voldoet.
 6. Een evenwichtig waterbeheer waarbij per gebied gekeken wordt naar de belangen van de agrarische sector, natuurbelangen en wonen.