Landbouw, landschap en natuur

Landbouw, landschap en natuur

Vragen in: 'Landbouw, landschap en natuur'

Landbouw, (glas)tuinbouw en veeteelt

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Landbouw, (glas)tuinbouw en veeteelt kiest de ChristenUnie voor:

 1. Het uitgangspunt dat de (jonge) boer de ruimte krijgt voor een economisch gezond agrarisch bedrijf.
 2. Ruimte bieden voor schoon en eerlijk ondernemen van de landbouwsector, waarbij oog is voor landschappelijke inpassing, dierenwelzijn, duurzaamheid en milieukwaliteit ;
 3. Stimuleren van verduurzaming bij agrarische bedrijven, zoals toepassing van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld asbest eraf - zonnepanelen erop) , luchtwassers, mestvergisters e.d.
 4. Stimuleren van regionale voedselproductie
 5. Stimuleren van stads- en zorgboerderijen in combinatie met ecologische landbouw en zorg (de teelt van slow food) en streekproducten.
 6. Het ondersteunen van processen en netwerken waarin vertegenwoordigers uit de landbouwsector en andere sectoren (bijvoorbeeld: economie, natuur, landschap en energie) elkaar kunnen informeren, inspireren en initiatieven kunnen worden ontplooid. Goed voorbeeld is De Betuwse Bloem.
 7. Introduceren van een groen-voor-rood-regeling; hiermee krijgen stoppende agrarische ondernemers een vergoeding en worden de agrarische opstallen gesloopt en omgezet in groene ruimte; zodoende kunnen stoppende agrarische ondernemers op een goede manier hun bedrijf beëindigen en wordt leegstand en verkrotting vermeden.

Landschap & Natuurbeheer

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Landschap en natuurbeheer kiest de ChristenUnie voor:

 1. Regie door de provincie op vrijwillige herkaveling: verbetering van landbouwstructuur waarbij de landbouwgrond dicht bij het agrarisch bedrijf komt te liggen, de verkeersveiligheid wordt bevorderd, de bedrijfsvoering efficiënter wordt en robuuste natuurgebieden kunnen worden ontwikkeld.
 2. Opnieuw introduceren van een groen-voor-rood-regeling; zie verder hoofdstuk Landbouw
 3. Stimuleren van recreatief ondernemerschap op een zodanige manier dat wordt bijgedragen aan het behoud en herstel van flora en fauna.
 4. Stimulering van agrarisch natuurbeheer waarbij wordt ingezet op vermindering van regeldruk en meer ruimte voor creatieve uitvoering.
 5. Uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zonder dat agrarische bedrijven ‘op slot’ komen: er moet sprake zijn van een goede balans tussen natuur en agrarische activiteiten.

Faunabeheer & Jacht

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Faunabeheer en jacht kiest de ChristenUnie voor:

 1. Ruimte voor regionaal maatwerk, in overleg met de Faunabeheereenheid Gelderland en maatschappelijke organisaties, om wildschade te beperken.
 2. Aandringen op vermindering van regels van het faunafonds, zodat boeren makkelijker en goedkoper wildschade vergoed kunnen krijgen.
 3. Het opnemen van gejaagd wild in de voedselketen zodat voedselverspilling wordt vermeden.