ChristenUnie ziet in Campusroute Wageningen niet de gewenste oplossing

Wageningen plaats van nieuwe rondweg24-05-2018 10:44 24-05-2018 10:44

Woensdag besprak de provinciale commissie Bereikbaarheid Openbaarvervoer en Cultuur de statennotitie Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute. Notitie reikwijdte en Detailniveau. Wat de ChristenUnie betreft, heeft de provincie de gemeente Wageningen te snel overruled. Volgens de ChristenUnie is de gemeentelijke autonomie aangetast. In de voorliggende rapportage lijkt de campusroute de gewenste oplossing om de bereikbaarheid problematiek van Wageningen op te lossen. Maar wij zien dat andere mogelijkheden en oplossingen vroegtijdig aan de kant zijn geschoven. Provinciale Staten hebben het budgetrecht en kunnen dus zelfstandig een afweging maken. Door nu niet alle geschikte mogelijkheden en varianten mee te nemen, worden een aantal varianten ondemocratisch via trechtering niet meegenomen in de Milieu Effecten Rapportage. Wij zien dat als een gemiste kans.

De ChristenUnie fractie wil graag deze statenbrief beoordelen op basis van twee uitgangspunten.:

  1. bestuurlijke  verhoudingen;
  2. verkeersoplossing

Is het nu zo dat de gemeente Wageningen er een zogenaamd potje van heeft gemaakt? Het Wageningse college heef destijds een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. En via een amendement is er inderdaad op het allerlaatste moment over een alternatief tracé besloten. Maar nog voordat het college van B&W Wageningen dit democratisch genomen raadsbesluit kan uitwerken, neemt de provincie de regie over. Wageningen heeft haar eigen verantwoordelijkheid genomen (ook al kun je daar genoeg opmerkingen en/of aanmerkingen op hebben), en ja, het Wageningense voorstel/besluit heeft een behoudendere insteek. Wat de ChristenUnie betreft heeft de provincie Wageningen te snel overruled. De gemeentelijke autonomie is volgens ons aangetast. 

De fractie van de ChristenUnie vindt dat met Beter Bereikbaar Wageningen eerst naar de bestaande infrastructuur gekeken moet worden en maatregelen genomen moeten worden tegen het vele doorgaande verkeer zonder bestemming Wageningen (30% van de verkeersbewegingen is sluipverkeer). En ja, we begrijpen heel goed dat de inwoners van de Nijenoord Allee roepen om maatregelen zodat de overlast die ze al jaren ondervinden wordt teruggedrongen. Maar afname van verkeer en overlast op de Nijenoord Allee realiseren we niet met een nieuwe weg (campusroute) langs een andere woonwijk met daardoor overlast voor andere Wageningse bewoners.

Aanpak van- laat het ik het zo zeggen- verkeer zonder bestemming Wageningen, is hard nodig en moet worden teruggedrongen. Dat moet in eerste instantie de hoogste prioriteit krijgen. Aanpak van de rotonde op de Mansholtlaan, de zogenaamde hoofdaansluiting van de Campus, is dringend gewenst. Doorgaand verkeer via een tunnel en verkeer met bestemming Campus op niveau van en naar de campus. Het voorstel ligt er en is alleen op budgettaire reden afgewezen, terwijl het technisch haalbaar is en het de doorstroming op de Mansholtlaan sterk bevordert. En dit zonder dat Provinciale Staten en/of de gemeenteraad van Wageningen hierover een besluit hebben genomen. Onbegrijpelijk. De ChristenUnie vraagt het college van Gedeputeerde Staten deze oplossing nader uit te werken, samen met andere maatregelen in de bestaande infrastructuur. Daar wil de ChristenUnie graag kennis van nemen, inclusief een kostenbegroting zodat Provinciale Staten daarover een standpunt kunnen innemen, inclusief de noodzakelijke financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

Een derde maatregel in de bestaande infrastructuur welke ruimte biedt in de bereikbaarheid van Wageningen is het realiseren van een ontsluiting ter hoogte van de Mondriaanlaan richting goede parkeerfaciliteiten op de campus. De Noordelijke inprikker faciliteert op dit moment een deel van het verkeer. (en ja de aansluiting op de Mansholtlaan kan beter) en met een vrij liggend fietspad is deze nu redelijk veilig. Behoud van het bestaande erfgoed is voor de ChristenUnie een belangrijk uitgangspunt.

In de huidige rapportage lijkt de campusroute de gewenste oplossing om de bereikbaarheidsproblematiek van Wageningen op te lossen. Maar de ChristenUnie ziet dat andere mogelijkheden en oplossingen vroegtijdig aan de kant zijn geschoven. Als Provinciale Staten moeten we keuzes maken op grond van alle benodigde gegevens en alternatieven. En het kan niet zo zijn dat een alternatief dat meer geld kost al in de voorfase aan de kant wordt geschoven. Het is aan Provinciale Staten met het budgetrecht om afwegingen te maken tussen alle mogelijkheden en varianten en niet op een aantal die op ondemocratische wijze uit de trechter zijn gekomen.

Wordt vervolgd,

Pieter Plug

 (Op de foto de plaats waar de campusroute voorgesteld wordt)

 

« Terug

Archief > 2018 > mei

Geen berichten gevonden