Gelderse ChristenUnie wil Wageningse regie in eigen verkeerssituatie

Wageningen plaats van nieuwe rondwegdinsdag 26 september 2017 10:07

De Gelderse ChristenUnie wil samen met verschillende andere partijen in de Gelderse staten de regie over de Wageningse mobiliteit in Wageningen houden. De ChristenUnie vindt het inhoudelijk en bestuurlijk onjuist om de regie op dit moment naar de provincie over te dragen. Er ligt een democratisch genomen besluit van de Gemeenteraad van Wageningen die nader uitgewerkt dient te worden. Overrulen door de Provincie lijkt ons op dit moment daarom niet gepast. ChristenUnie Statenlid Pieter Plug heeft aangegeven hierover woensdag een statendebat te willen houden en heeft inmiddels ook een motie voorbereid die het college van Gedeputeerde Staten oproept ervan af te zien om nu als provincie de regie te nemen.

Los van het vraagstuk van wel of geen rondweg moet wat de ChristenUnie betreft de bereikbaarheid en mobiliteit in en rond Wageningen regionaal bekeken worden, met aandacht voor alle vormen van mobiliteit, dus niet alleen voor het autoverkeer. Een Wagenings mobiliteitsconvenant biedt daarvoor een goede oplossing. ‘Ook hiervoor zullen we samen met andere partijen een motie indienen en ik hoop dat we met deze motie ook een statenbreed signaal kunnen afgeven naar alle betrokkene in Wageningen, namelijk dat het ons aller plicht is om iets te doen aan de bereikbaarheid’, aldus Plug.

Provinciale Staten zullen morgen een debat voeren over het voornemen van Gedeputeerde Staten van een rondweg rond Wageningen en dwars door het huidige stiltegebied in het binnenveld. Wanneer Provinciale Staten het voornemen volgen betekent dit dat het democratisch genomen besluit van de Wageningse gemeenteraad overruled wordt. En dit terwijl het college van B&W van Wageningen eerst nog aan zet is om het besluit van de Wageningse Gemeenteraad voor een alternatief nog te toetsen op haalbaarheid. Dit alternatief betreft een rondweg strak om de campus waarmee minder open landschap en stiltegebied wordt aangetast en het zogenaamde Dassenbos kan worden gespaard,.

In een mobiliteitsconvenant zou wat de ChristenUnie betreft prioriteit gegeven moeten worden aan de aanpak van het sluipverkeer van en naar de A50 en A15. Daarmee dring je de verkeersintensiteit en de onnodige vervoersbewegingen fors terug. Ook zou wat de ChristenUnie betreft iets gedaan moeten worden om de fietser te faciliteren met ongelijkvloerse oversteken waardoor fietsers niet meer de diverse drukke wegen hoeven over te steken en de leefbaarheid in de omliggende wijken verbetert.

‘Een rondweg alleen is geen oplossing voor de verkeersproblematiek in en rond Wageningen, een integrale aanpak wel. Niet overrulen dus, maar Wageningen juist ondersteunen om te komen tot een diversiteit van mobiliteitsoplossingen voor alle verkeersdeelnemers’, aldus Pieter Plug, fractievoorzitter van de Gelderse ChristenUnie.    

« Terug