Mobiliteitsvraagstuk Wageningen los je niet op met rondje Campus

Wageningen plaats van nieuwe rondwegmaandag 18 september 2017 11:00

aldus fractievoorzitter Pieter Plug van de Gelderse ChristenUnie

Het voorstel van Gedeputeerde Staten van Gelderland om de regie rond de bereikbaarheid van Wageningen en de Campus over te nemen en ter voorbereiding op een inpassingsplan een milieueffectenrapportage te starten kan niet op steun van de Gelderse ChristenUnie fractie rekenen. De ChristenUnie wil wel dat de provincie in samenwerking met de gemeente op korte termijn maatregelen treft om het sluipverkeer door Wageningen aan te pakken en ervoor zorgt dat de bestaande infrastructuur in en rond Wageningen wordt geoptimaliseerd. Zo ontstaat een veel betere en ook nog eens veiligere verkeersdoorstroming voor alle verkeersdeelnemers in Wageningen. De ChristenUnie richt zich graag op verbetering voor alle verkeersdeelnemers en niet alleen maar de automobilist.

De ChristenUnie vindt het voornemen van Gedeputeerde Staten om het democratisch genomen besluit van de Gemeenteraad van Wageningen met spoed te overrulen niet verstandig. Beter is om als provincie samen te weren in de aanpak van het bereikbaarheidsvraagstuk.

Ook inhoudelijk valt er op de voorgenomen plannen van Gedeputeerde Staten veel af te dingen. De verkeersproblematiek in Wageningen wordt niet alleen bepaald door de groei van de Wageningen Campus. Een belangrijk deel van de verkeersintensiteit in Wageningen is te wijten aan sluipverkeer. Verkeer tussen de A12 en de A50 en verkeer dat dwars door Wageningen gaat om via de brug bij Rhenen de A15 op te gaan of omgekeerd. Deze situatie moet eerst aangepakt worden, in eerste instantie door een verkeersbesluit te nemen en deze routes voor vrachtwagens te verbieden. Met de huidige technieken is hier snel paal en perk aan te stellen. Officieel door de gemeente genomen verkeersbesluiten worden automatisch opgenomen in de navigatiesystemen van de vrachtwagens en zo zullen gaandeweg steeds minder chauffeurs de route als vanzelfsprekend ervaren.

Als ChristenUnie vragen we ons af of de Wageningen Campus andere mobiliteitsvormen voldoende bevordert. Voortdurend investeren in het uitbreiden van de parkeerplaatsen verleidt mensen niet om andere vormen van mobiliteit te gebruiken. Optimaliseren van openbaar vervoer van en naar de  campus draagt bij aan vermindert autogebruik. De werknemer wil snel en efficiënt vervoerd worden en bij openbaar vervoer naar de campus moeten we niet alleen denken aan de verbinding met station Ede/Wageningen, maar ook snelle en directe verbindingen naar Arnhem en Tiel, misschien in combinatie met transferiumpunten aan de rand van Wageningen. Iedere volle bus met reizigers van en naar de campus betekent 50 autovoertuigen minder door Wageningen.

Daarnaast ziet de ChristenUnie in de aanpak van bestaande infrastructurele knooppunten goede mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen.

Te denken valt aan:

  • het optimaliseren van de zogenaamde noordelijke insteek (Kielekampsteeg/Bornsteeg). Recent is overleg met het campusbestuur een vrij liggend fietspad naast de weg aangelegd, zodat autoverkeer en het langzame verkeer samen veilig gebruik kunnen maken van de route. Een deel van de werknemers en de bezoekers van de campus maken dagelijks gebruik van deze route. Een bescheiden uitbreiding zal niemand tot overlast zijn.
  • De huidige rotonde op de Mansholtlaan bij de ingang van het campusterrein vervangen door een verdiepte doorgang van de Mansholtlaan voor het doorgaande verkeer van en naar Wageningen/A12 en op verhoogd niveau een rotonde realiseren naar de campus. Eenzelfde verkeersituatie is ook gerealiseerd op o.a. de Stadsring in Amersfoort en ook daar heeft de scheiding van het doorgaand verkeer in combinatie met het bestemmingsverkeer geleid tot betere doorstroming van het verkeer.
  • De huidige busbaantoegang aan de Mondriaanlaan zou goed gebruikt kunnen worden om verkeer van de kant van Rhenen (Kortenoordallee) te laten parkeren op het zuidwestelijke deel van het campusterrein. De parkeerplaats dient dan afgescheiden te worden van het resterende deel van het campusterrein om sluipverkeer over het campusterrein te voorkomen.
  • Ook de fietsoversteken in het eerste deel van de Nijenoordallee dienen verbeterd te worden zodat niet alleen de doorstroming van het fietsverkeer verbetert, maar ook de fietsveiligheid wordt vergroot. Dit kan door een of meerdere door een ongelijkvloerse fietsoversteken te realiseren over of onder de Nijenoordallee.

Met de maatregel om verkeersdeelnemers vanuit de kant van Rhenen via de Mansholtlaan te laten parkeren op het zuidwestelijke deel van het campusterrein, in combinatie met betere openbaar vervoersfaciliteiten en transferia aan de rand van Wageningen, neemt naar verwachting de verkeersintensiteit op het tweede deel van de Nijenoordallee af en dat leidt volgens de ChristenUnie tot verhoging van het woongenot van de bewoners in de wijk Roghorst 

Het college van Gedeputeerde Staten vindt dat de gemeenteraad van Wageningen inhoudelijk een verkeerd besluit heeft genomen waarin onvoldoende rekening wordt gehouden met een goede bereikbaarheid van Wageningen Campus. Het regionale belang is dominant en dat biedt weinig ruimte voor lokale afweging. Hiermee wordt een provinciaal inpassingsplan gerechtvaardigd.

De ChristenUnie vindt het schrijnend te moeten constateren dat het regionale belang prevaleert boven dat van de inwoners van Wageningen. De ChristenUnie wil geen vertraging in het proces om te komen tot een betere bereikbaarheid van Wageningen. Voor de Gelderse fractie is het een minimale vereiste om voor het opstarten van een MER-procedure duidelijkheid te bieden welke varianten in deze procedure worden meegenomen en of ook het optimaliseren van de bestaande infrastructuur daartoe behoort.   

Wat de ChristenUnie betreft gaan we op dit moment niet akkoord met een overrulen van het Wageningse gemeentebestuur door de provincie. De regie over de bereikbaarheid van Wageningen hoort bij het gemeentebestuur van Wageningen, tenzij blijkt dat het Wageningse bestuur geen duidelijke oplossing biedt in de breedte van het mobiliteitsvraagstuk van Wageningen.

 

 

« Terug