Duurzame Energietransitie

Duurzame Energietransitie

Vragen in: 'Duurzame Energietransitie'

Energietransitie

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Energietransitie kiest de ChristenUnie voor:

  1. Een krachtige inzet op energietransitie: omvangrijke energiebesparing en omschakeling naar hernieuwbare energie. Het halen van de geformuleerde doelen vergt een extra impuls. Daarbij zijn de verschillende vormen van hernieuwde energie (zon, wind, biomassa en geothermie) allemaal belangrijk: niet óf-óf maar én-én.
  2. Ontwikkelen van windparken waarbij de opbrengsten (mede) ten goede komen aan degene die last ondervinden; dat kan bijvoorbeeld door een gebiedsfonds dat (direct of indirect) ten goede komt aan de omwonenden en wordt gevoed uit de opbrengsten. In de brochure Hoe krijgen we de wind mee in Gelderland (2014) heeft de ChristenUnie Gelderland een aantal praktische ideeën gelanceerd.
  3. Ondersteunen en faciliteren van initiatieven van bewoners- of bedrijfscollectieven voor het decentraal opwekken van energie.
  4. Het bijdragen aan en stimuleren van het ontwikkelen van nieuwe vormen van hernieuwbare energie: denk aan Biogas [(bio)LNG], energie uit rioolwater, energie uit osmose (Blue energy).
  5. Het instellen van een revolverend Gelders stimuleringsfonds zonne-energie waarmee toepassing van zonnepanelen wordt gefaciliteerd op gebouwen van scholen, sociaal-culturele instellingen, kerken en dergelijke; de investeringen worden gedekt uit het fonds, de uitgespaarde energiekosten vloeien naar het fonds terug.
  6. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld, bijvoorbeeld door de eigen huisvesting, het Gelders Huis, energiezuinig en zo mogelijk klimaatneutraal te maken, het eigen wagenpark elektrisch of op groen gas te laten rijden en bij de inkoop te kiezen voor duurzaam gemaakte producten (duurzaam inkopen).
  7. Er wordt geen medewerking verleend aan winning van schaliegas. De risico’s zijn daarvan te groot.