Economie & Financiën

Economie & Financiën

Vragen in: 'Economie'

Economie en Werk

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Economie en Werk kiest de ChristenUnie voor:

 1. Een sterke regionale economie met bijbehorende werkgelegenheid, waarbij de focus ligt op ‘verduurzaming’ van de economie.
 2. Als speerpunten de (innovatie in) de Gelderse topsectoren: de maakindustrie, de Food Valley en Health Valley.
 3. Het stimuleren van een goed vestigingsklimaat, in balans tussen economie en ecologie.
 4. Het versterken van de positie van het regionale midden- en kleinbedrijf; het provinciaal  aanbestedingsbeleid wordt zo ingericht dat regionale MKB-bedrijven goede kansen hebben.
 5. Het stimuleren van “social return” en “eerlijk ondernemen”.
 6. Goede benutting van de ruimte en van de bestaande bebouwing. Daartoe stimuleert de provincie, ook bij aanpassing aan nieuwe werkconcepten, het gebruik van bestaande bedrijventerreinen en het (her)gebruik van leegstaande kantoor-, bedrijfs- en winkelpanden.
 7. Een grote terughoudendheid ten aanzien van de ontwikkeling van perifere detailhandel centra. In de huidige markt is onvermijdelijk dat het functioneren van stedelijke centra daardoor wordt ondermijnd.

Financiën

Laatst gewijzigd op: 08-02-15

Op gebied van Financiën kiest de ChristenUnie voor:

 1. Een jaarlijks structureel sluitende (meerjaren)begroting.
 2. Geen verhoging van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting buiten de inflatiecorrectie.
 3. Gebruik van de rente van het ‘NUON-stamkapitaal’ voor projecten die de kwaliteit van de Gelderse samenleving versterken.
 4. Een  voor de bewoners inzichtelijke en toegankelijke begroting.